Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Увага! Конкурс.

                                  Шановні колеги!
           Звертаємо увагу на перелік питань та форму перевірки знань, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань з відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області.
   
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти, 
науки та  молоді обласної державної 
адміністрації від 19.04.2019__ № __104______
 
 
                                                                     Перелік питань
та форма перевірки знань, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань з відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області
 
        Конкурсний відбір переможця проводиться у 3 етапи:
І етап. Письмова перевірка (тестування) на знання законодавства України у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та професійних компетентностей.
Кожен білет містить по 15 питань на знання законодавства України у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
Регламент етапу: 60 хв.
Зміст відповіді на питання оцінюється відповідно до таких критеріїв:

 • знання законодавства;
 • конкретність відповіді на поставлене питання; - професійні знання.

      Тестування здійснюється у письмовій формі.
      Іспит складається державною мовою. 
      При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Департаменту. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
      Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 5 до цього Порядку.
      Для оцінки знань кандидатів використовується п’яти бальна система:   
- п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень директора професійної (професійно-технічної) освіти;

- чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

- три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

- один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

          Екзаменаційні білети та екзаменаційна відомість формуються за зразком форми, наведеної у додатку 5 до цього порядку. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. 
        До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про запобігання корупції», два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень директора професійної (професійно-технічної) освіти та одного ситуаційного завдання – усього 5 питань.
        Конкурсний відбір кандидатів проводиться в режимі відеофіксації та за можливості відеотрансляції конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
        Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
При собі мати документ, що посвідчує особу.
        Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Департаменту.
       Переможець конкурсного відбору проходить спеціальну перевірку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року                № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від  17 червня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за № 987/29117. 
       Спеціальну перевірку здійснює Департамент. 
       У разі успішного проходження спецперевірки з переможцем конкурсного відбору укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, який підписується директором Департаменту відповідно до повноважень, та особою, яка призначається на посаду директора закладу. 

       Критерії оцінювання письмового тестування

         Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь проставляється 1 бал, нуль балів – за неправильну відповідь. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів - 50% (правильно відповів на 8 питань і більше).
         Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу - вирішення ситуаційних завдань.
         Загальна кількість набраних балів ділиться на кількість питань (15) для визначення середнього балу учасника.
         За І етап претендент може отримати максимально 1 бал.
         Кандидати, які за результатами тестування набрали 14 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.
         Кандидати, які набрали 15 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.
 
                                ІІ етап. Письмове розв'язання ситуаційного завдання.
        Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
        Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 15 хвилин.
Кандидат обирає одне із запропонованих трьох варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.
         Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
         Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

 • нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);
 • управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);
 • лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);
 • комунікативна    компетентність    (здатність   забезпечувати    ефективні комунікації в колективі).

 Критерії оцінювання професійної компетентності кандидатів за  результатами розв'язання ситуаційного завдання

        Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами письмового розв'язання ситуаційного завдання кожен член комісії виставляє такі бали:
- 2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків;
- 1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов'язків;
- 0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

       Результати оцінювання кожен член комісії вносить до власного оціночного листа II етапу Конкурсу.
       Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та балів за вирішення ситуаційного завдання.
      Загальна кількість балів сумується і ділиться на кількість членів комісії визначається середній бал.
      Кандидати, які під час розв'язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.
      Максимально за II етап претендент може отримати 2 бали.
 
      ІІІ. Презентація перспективного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти III етап. Публічна та відкрита презентація державною мовою                                  Перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
      Регламент етапу: виступ претендента - до 20 хв.; запитання та обговорення - до 10 хв.
      Перспективний план (програма) розвитку закладу професійної (професійнотехнічної) освіти (на 5 роки ), на посаду керівника якого оголошено конкурс, повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансовогосподарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти тощо.
      Захист Перспективного плану розвитку закладу професійної (професійнотехнічної) освіти претендентом оцінюється Комісією за такими критеріями: - креативність плану розвитку навчального плану;

 • актуальність;
 • прогностичність;
 • ефективність;
 • реалістичність;
 • соціальна відповідальність;
 • ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу;
 • культура мовлення й поводження в дискусії;
 • повнота й адекватність відповідей на питання;
 • продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Критерії оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

       Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти використовується така система:
- 2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
- 1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

       Результати оцінювання кожен член комісії вносить до власного оціночного листа III етапу Конкурсу.
       Загальна кількість балів сумується і ділиться на кількість членів комісії визначається середній бал.
       Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.
       Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та  презентації.
      Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.
      Переможцем стає учасник Конкурсу, який набрав максимальну кількість балів за III етапи, що зазначається у підсумковому протоколі. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями. 
       У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

        Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня  знань законодавства у сфері освіти
І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Що включає право на освіту?
 3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?
 4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?
 5. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів вищої освіти?
 6. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?
 7. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?
 8. Що забезпечується особам з порушенням слуху?
 9. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?
 10. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?
 11. Що є з переліченого формальною освітою?
 12. Що є з переліченого неформальною освітою?
 13. Що є з переліченого інформальною освітою (самоосвітою)?
 14. Що є основними формами здобуття освіти?
 15. Хто затверджує положення про форми здобуття освіти?
 16. Що є невід’ємними складниками системи освіти?
 17. Що є метою дошкільної освіти?
 18. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку?
 19. Що є метою повної загальної середньої освіти?
 20. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 21. Як правило зі скільки років здобувається початкова освіта?
 22. За чим може організовуватися  на рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес?
 23. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?
 24. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?
 25. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 26. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?
 27. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?
 28. Що є освітнім округом?
 29. Ким затверджується положення про освітній округ і опорний заклад освіти? 
 30. Що є метою позашкільної           освіти?
 31. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?
 32. Що є метою професійної (професійно-технічної) освіти?
 33. На основі чого здобувається професійна (професійно-технічна) освіта?
 34. Підготовку яких фахівців  можуть також здійснювати заклади професійної (професійно-технічної) освіти?
 35. На що спрямована фахова передвища освіта?
 36. Що можуть утворювати заклади фахової передвищої освіти?
 37. Що є метою вищої освіти?
 38. На основі чого здобувається вища освіта?
 39. На що спрямована освіта дорослих?
 40. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?
 41. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?
 42. Що за потреби утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами?
 43. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?
 44. Що є психолого-педагогічним супроводом?
 45. В рамках якої освіти може здобуватися спеціалізована освіта?
 46. В якому порядку затверджуються положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти?
 47. Ким розробляються освітні програми з відповідного виду спорту?
 48. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?
 49. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?
 50. В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?
 51. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 52. Що визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти?
 53. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
 54. Яку автономію гарантує закладів освіти держава?
 55. Чим визначається система управління закладами освіти?
 56. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу? 
 57. Що має право створювати засновник?
 58. За що несе відповідальність керівник закладу освіти?
 59. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 60. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?
 61. Чим визначаються додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення)?
 62. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
 63. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 64. Що є громадським самоврядування в закладі освіти?
 65. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 66. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування?
 67. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 68. Чому сприяє           наглядова     (піклувальна) рада закладу освіти?
 69. З правом кого голосу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 70. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 71. Які ресурси з інформацією формують заклади освіти?
 72. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?
 73. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?
 74. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)?
 75. Що мають право визначати приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями?
 76. Хто не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти?
 77. Що забороняється створювати у закладах освіти?
 78. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?
 79. Що визначає стандарт освіти?
 80. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти?
 81. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 82. Що з переліченого містить освітня програма?
 83. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 84. Який складник можуть мати освітні програми?
 85. На які види кваліфікуються кваліфікації за обсягом?
 86. На які види кваліфікуються кваліфікації за змістом?
 87. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?
 88. Що є кваліфікаційними центрами?
 89. Які функціонують рамки кваліфікацій в Україні?
 90. На яких стандартах ґрунтується Національна рамка кваліфікацій?
 91. Ким затверджуються галузеві рамки кваліфікацій?
 92. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 93. Чим визначається кожен рівень Національної рамки кваліфікацій?
 94. Чим визначаються структура і функціонування Національної системи кваліфікацій?
 95. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…
 96. Коли отримують відповідний документ про освіту?
 97. Ким видаються документи про освіту?
 98. До якого реєстру вноситься інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту?
 99. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?
 100. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти?
 101. Що є академічною доброчесністю?
 102. Що з переліченого вважається порушенням академічної доброчесності?
 103. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є….
 104. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
 105. Якою є акредитація освітньої     програми?
 106. Що є метою проведення інституційного аудиту?
 107. В якому порядку проводиться інституційний аудит?
 108. Оцінюванням результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією) є….

 1. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 2. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання?
 3. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету?
 4. Який може бути моніторинг якості освіти?
 5. Ким проводиться внутрішній моніторинг?
 6. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 7. На скільки років засвідчуються відповідним сертифікатом успішні результати громадської акредитації закладу освіти?
 8. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?
 9. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 10. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників?
 11. Підставою для чого може бути рішення атестаційної комісії?
 12. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?
 13. Хто з переліченого є учасником освітнього процесу?
 14. На яке оцінювання результатів навчання мають право здобувачі освіти?
 15. На відзначення чого мають право здобувачі освіти?
 16. Що зобов’язані поважати здобувачі освіти?
 17. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 18. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 19. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 20. Що зобов’язані виховувати у здобувачів освіти педагогічні, науковопедагогічні та наукові працівники?
 21. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науковопедагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?
 22. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?
 23. Що з переліченого мають право батьки здобувачів освіти?
 24. Що з переліченого зобов’язані батьки здобувачів освіти?
 25. Яку допомогу надає держава батькам здобувачів освіти?
 26. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання?
 27. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?
 28. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?
 29. Що з переліченого забезпечує держава педагогічним і науковопедагогічним працівникам?
 30. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники?
 31. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?
 32. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 33. Що передбачає професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників?
 34. Що включає робочий час педагогічного працівника?
 35. Чим встановлюються норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку?
 36. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?
 37. З якою метою діє освітній омбудсмен?
 38. Які складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти є обов’язковими?
 39. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?
 40. Ким затверджується перелік платних освітніх та інших послуг, які мають право надавати державні та комунальні заклади освіти?
 41. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти?
 42. На яких правах закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти належить майно?

 
ІІ. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту».

 1. Які засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні визначає Закон України «Про загальну середню освіту»?
 2. Що з переліченого є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту?
 3. Що є загальною середньою освітою?
 4. Обов’язковою складовою якої освіти є загальна середня освіта?
 5. Що становить систему загальної середньої освіти?
 6. Виховання в учнів (вихованців) поваги до чого є завданням загальної середньої освіти?
 7. Що забезпечується громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак?
 8. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти?
 9. Вимогам яких стандартів загальної середньої освіти має відповідати здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 10. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?
 11. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, позбавленими батьківського піклування?
 12. Що     є          заклад           загальної      середньої освіти?
 13. За умови наявності чого заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти?
 14. На підставі чого діє заклад загальної середньої освіти?
 15. Що можуть створювати у своєму складі заклади загальної середньої освіти?
 16. На яких засадах заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи?
 17. До складу чого може входити заклад загальної середньої освіти?
 18. Який статус може входити заклад загальної середньої освіти?
 19. Які з перелічених закладів забезпечують здобуття загальної середньої освіти?
 20. Як, як правило, функціонують ліцеї?
 21. Які з перелічених закладів освіти забезпечують також здобуття повної загальної середньої освіти?
 22. За поданням якого органу Кабінетом Міністрів України затверджується положення про заклади спеціалізованої освіти?
 23. Який статус має заклад загальної середньої освіти?
 24. На яких засадах можуть бути засновані заклади загальної середньої освіти?
 25. Який заклад загальної середньої освіти має статус комунального?
 26. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності?
 27. Хто з переліченого може бути засновником закладу загальної середньої освіти?
 28. З урахуванням чого створюються заклади загальної середньої освіти?
 29. З якою метою приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 30. Що має забезпечити засновник здобувачам освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 31. За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?
 32. Кому надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном?
 33. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти? 
 34. Чим визначається кількість учнів у класах у закладах загальної середньої освіти, розташованих у селах і селищах?
 35. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?
 36. Ким встановлюється порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів?
 37. Чим визначається гранична наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами?
 38. Що функціонує за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у закладі освіти?
 39. Ким визначається порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти?
 40. Що є освітньою програмою?
 41. Який стандарт є основою для     розроблення освітньої програми?
 42. Ким схвалюється освітня програма?
 43. Що має передбачати освітня програма?
 44. Які освітні програми не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти?
 45. Що має передбачати кожна освітня програма?
 46. Що складає та затверджує  на основі освітньої програми заклад освіти?
 47. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?
 48. Які умови здобуття освіти має забезпечувати організація освітнього процесу?
 49. У процесі якої роботи здійснюється виховання учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти?
 50. На основі яких принципів визначаються цілі виховного процесу в закладах загальної середньої освіти?
 51. Що забороняється у закладах загальної середньої освіти?
 52. Хто з перелічених осіб є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?
 53. Чим забезпечуються діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату?
 54. На якому утриманні перебувають вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
 55. Що з переліченого забезпечує та формує заклад загальної середньої освіти?
 56. Які медичні працівники здійснюють медичне обслуговування учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 57. З якою періодичністю заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 58. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил і норм?
 59. На кого покладається контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)?
 60. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення встановлюються для учнів (вихованців)?
 61. З якими моральними якостями повинна бути особа, яка претендує бути педагогічним працівником? 
 62. Який рівень професійної підготовки повинна мати особа, яка претендує бути педагогічним працівником?
 63. Скільки годин включає педагогічне навантаження вчителя протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку?
 64. Ким визначаються розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності?
 65. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
 66. У яких випадках допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 67. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник закладу загальної середньої освіти?
 68. В якому випадку керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на два роки?
 69. На підставі чого розробляє та затверджує Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти засновник?
 70. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?
 71. В якому закладі загальної середньої освіти після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника?
 72. Ким призначаються на посади та звільняються з посад заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти?
 73. У разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти якого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу? 
 74. В який строк засновник зобов’язаний розглянути звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника і прийняти обґрунтоване рішення?
 75. Що надається педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є заклад загальної середньої освіти?
 76. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 77. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?
 78. Чим визначаються права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти?
 79. Щодо чого мають право приймати рішення батьки або особи, які їх замінюють?
 80. Для чого батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані забезпечувати умови?
 81. Що є обов’язковим для закладів освіти, що забезпечують здобуття відповідної освіти?
 82. З якою періодичністю переглядаються Державні стандарти загальної середньої освіти розробляються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки?
 83. Ким здійснюється навчально-методичне забезпечення реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти?
 84. Що з переліченого визначають Державні стандарти загальної середньої освіти?
 85. Що є обов’язком закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти?
 86. Чим визначається процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти?
 87. На якому рівні держава зобов’язана забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти?
 88. Яка посада вводиться до штату закладу освіти для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти?
 89. В якому порядку здійснюється переведення учнів (вихованців) до наступного класу закладу загальної середньої освіти?
 90. За наявності чого здійснюється переведення учнів (вихованців) до іншого закладу загальної середньої освіти?
 91. За рахунок яких коштів виготовлення документів про загальну середню освіту?
 92. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти?
 93. Що з переліченого є основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти?
 94. Що забезпечує заклад загальної середньої освіти відповідно до своїх повноважень?
 95. Які документи видає заклад загальної середньої освіти?
 96. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти?
 97. Яким органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада?
 98. В яких закладах освіти створюється педагогічна рада?
 99. Хто має право брати участь у засіданнях педагогічної ради?
 100. Яким органом є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти?
 101. Що може функціонувати у закладах загальної середньої освіти?
 102. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 103. Що включає інституційний аудит?
 104. За рахунок яких коштів фінансуються утримання та розвиток матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти?
 105. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти?
 106. Що включає матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти?
 107. Чим визначаються вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?
 108. На підставі чого затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?
 109. Які угоди мають право укладати органи управління системою загальної середньої освіти, установи і навчальні заклади системи загальної середньої освіти?
 110. Якому співробітництву сприяє держава у системі загальної середньої освіти?
 111. В якому порядку несуть відповідальність посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту?
 112. Що може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав відповідно до Закону України «Про загальну середню освіти»?

 
ІІІ. Питання за знання законодавства у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти 

 1. Скільки рівнів професійної (професійно-технічної) освіти? 
 2. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає вищий рівень професійної (професійно-технічної) освіти? 
 3. До якої форми здобуття освіти належить дистанційна форма здобуття освіти? 
 4. Що таке інформальна освіта? 
 5. Засновники закладу освіти. 
 6. Які документи визначаю систему управління закладом освіти? 
 7. Якими документами визначається організаційно-правова форма закладу освіти? 
 8. Хто має право затверджувати кошторис закладу освіти? 
 9. Назвіть вищий колегіальний орган громадського управління закладу освіти  10. Який документ дозволяє здійснювати освітню діяльність? 
 10. Що таке академічна доброчесність? 
 11. Що таке інституційний аудит? 
 12. До якого виду відповідальності можуть бути притягнуті педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти за порушення академічної доброчесності? 
 13. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти? 
 14. Що таке Національна рамка кваліфікацій? 
 15. Що таке Державний стандарт професійно-технічної освіти? 
 16. Громадське самоврядування в закладі освіти – це... 
 17. Після закінчення якого терміну безперервної роботи у перший рік роботи працівник має право на щорічну основну відпустку повної тривалості? 
 18. Тривалість щорічної основної відпустки директора закладу освіти, що не виконує педагогічну роботу в цьому професійно-технічному навчальному закладі. 
 19. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток для працівників, незайнятих на підземних гірничих роботах. 
 20. За якої умови відбувається поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості? 
 21. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки на час профспілкового навчання працівників, обраних до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації. 
 22. Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. 
 23. За якої умови, за бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією? 
 24. Якої тривалості надається щорічно додаткова оплачувана відпустка жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи? 
 25. Чи має право керівник закладу здійснювати самостійно поділ відпустки педагогічного працівника на частини без його згоди у зв’язку з виробничою необхідністю? 
 26. Що таке розклад занять? 
 27. Порядок складання розкладу занять. 
 28. Яка кількість учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної освіти) на ІІ ступені професійної (професійно-технічної) освіти у навчальних групах? 
 29. Яка кількість учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної освіти) на ІІІ ступені професійної (професійно-технічної) освіти у навчальних групах? 
 30. Чим визначається Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної освіти) виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах? 
 31. Яка кількість учнів може одночасно перебувати в аудиторії під час підготовки до відповіді на атестаційний білет? 
 32. У разі грубого порушення учнем, слухачем установленого порядку проведення атестації та норм поведінки, він позбавляється атестаційною комісією права атестуватися в цей день. Хто вирішує питання щодо подальшого проходження атестації учнем, слухачем? 
 33. На якій підставі жінки (учні, слухачі), які перебувають у декретній відпустці в зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною звільняються від атестації та заліків з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва)? 
 34. На підставі якого документа переводяться учні на наступний курс навчання. 
 35. Тривалість навчального року у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 
 36. Який документ видається особам, які достроково випускаються із закладів професійної (професійно-технічної) освіти та за результатами поетапної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація? 
 37. Який документ видається особам, які навчались у групах з отриманням повної загальної середньої освіти, але не з’явилися на державну підсумкову атестацію? 
 38. У які терміни проводиться повторна атестація та повторні заліки для учнів не випускних груп? 
 39. У який термін доводиться рішення про відрахування з закладу освіти учню та батькам? 
 40. На підставі якого документа учень відраховується з закладу освіти? 
 41. Що таке навчальний план підготовки кваліфікованого робітника? 
 42. Хто за посадою складає перелік навчально-виробничих робіт з професії? 
 43. Хто розглядає та схвалює Перелік навчально-виробничих робіт з професії? 
 44. Хто за посадою затверджує перелік навчально-виробничих робіт з професії? 
 45. Який первинний документ визначає основні напрями діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році? 
 46. На які потреби використовується 50% заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням закладу професійної (професійно-технічної) освіти, навчальним закладом? 
 47. Хто здійснює контроль навчальної роботи педагогічних працівників? 
 48. Кому видається Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою? 
 49. Який документ визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, слухачів та способи і методи їх формування, розроблений викладачем закладу професійної (професійно-технічної) освіти та погоджений відповідною методичною комісією? 
 50. Який документ визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, слухачів та способи і методи їх формування, розроблений майстром виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти та погоджений відповідною методичною комісією? 
 51. Яка тривалість уроку виробничого навчання? 
 52. Чим встановлюється Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу учня, слухача? 
 53. Яку відповідальність несуть педагогічні працівники закладу професійної (професійно-технічної освіти) згідно з законодавством? 
 54. Порядок призначення академічних стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти? 
 55. Терміни проведення позачергової атестації педагогічних працівників з метою підвищення встановленої кваліфікаційної категорії. 
 56. У який термін створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку: 
 57. У який термін відбувається затвердження: списків педагогічних працівників, які атестуються; графіків роботи атестаційної комісії; прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації педагогічних працівників? 
 58. За якої умови педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді? 
 59. З якого предмета атестуються педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів? 
 60. У який строк розглядається апеляція, подана педагогічним працівником до атестаційної комісії? 
 61. У який строк подається апеляція педагогічним працівником на рішення атестаційної комісії? 
 62. На кого покладається відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати? 
 63. Хто несе відповідальність за достовірність характеристик умов праці працівників, діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях у навчальному закладі? 
 64. Якщо протягом навчального року навчальне навантаження викладача зменшується з незалежних від нього причин (зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року. Яка заробітна плата йому виплачується? 
 65. Розмір посадового окладу директора закладу професійної (професійнотехнічної) освіти.
 66. Як необхідно провести оплату викладача, який звільняється з роботи до закінчення навчального року, якщо фактична кількість годин уроків до звільнення викладача менше від нормативної виходячи з встановленого середньомісячного навантаження? 
 67. Як необхідно провести оплату викладача, який звільняється з роботи до закінчення навчального року, якщо фактична кількість годин уроків до звільнення викладача більша від нормативної, виходячи з встановленого середньомісячного навантаження? 
 68. Чи виплачується грошова компенсація працівнику віком до вісімнадцяти років за дні невикористаної відпустки? 
 69. На кого покладається організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти? 
 70. Дії здобувача освіти призвели до пожежі. Який інструктаж з безпеки життєдіяльності необхідно провести? 
 71. Який інструктаж з безпеки життєдіяльності необхідно провести здобувачам освіти, якщо проводяться спортивні змагання? 
 72. Хто за посадою проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності у навчальній майстерні здобувачам освіти? 
 73. Яку чисельність здобувачів освіти повинен мати навчальний заклад для того щоб вступний інструктаж проводили класні керівники, майстри виробничого навчання, які пройшли навчання організоване службою охорони праці закладу освіти? 
 74. Який інструктаж необхідно провести з здобувачам освіти перед початком канікул? 
 75. До повноважень яких органів належить організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів? 
 76. До повноважень яких органів належить здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів професійно-технічної освіти професійнотехнічними навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що мають державну ліцензію на здійснення такої діяльності? 
 77. Форми професійно-технічної освіти. 
 78. У який термін працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган письмово про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк? 
 79. У якому розмірі в разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу працівникові виплачується вихідна допомога? 
 80. У який термін учням професійно-технічних навчальних закладів, що стають на роботу вперше, оформляється трудова книжка? 
 81. Яка нормальна тривалість робочого часу працівників? 
 82. Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років. 
 83. Чи можна залучати до роботи в нічний час осіб, молодших вісімнадцяти років? 
 84. Терміни застосування дисциплінарного стягнення. 
 85. До якого віку випускник закладу професійної (професійно-технічної) освіти вважається молодим працівником? 
 86. Вік працездатної особи, яка проживає на території України і за станом здоров’я здатна до активної трудової діяльності. 
 87. Який загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні? 
 88. Яке звернення визнається анонімним і розгляду не підлягає? 
 89. Депутатський запит народного депутата та терміни його розгляду. 
 90. Депутатське звернення народного депутата та терміни його розгляду. 
 91. Депутатський запит депутата місцевої ради та терміни його розгляду. 
 92. Депутатське звернення депутата місцевої ради та терміни його розгляду. 
 93. У який термін повинен надати розпорядник інформації відповідь на запит на інформацію? 
 94. До якого терміну розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту на інформацію?
 95. Типи закладів професійно-технічної освіти.
 96. Права керівника закладу професійно-технічної освіти.
 97. Посадові обов’язки керівника закладу професійно-технічної освіти.
 98. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.
 99. Рівні професійно-технічної освіти 
 100. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 101. Поняття академічної доброчесності.
 102. Основні принципи громадського самоврядування в закладі освіти.
 103. Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти.
 104. Основні етапи організації атестації педагогічних працівників.
 105. Права та обов’язки здобувачів освіти.
 106. Права та обов’язки педагогічних працівників, які залучаються до освітнього процесу.
 107. Оплата праці педагогічних працівників, надбавки, винагороди, матеріальні допомоги, що передбачені чинним законодавством.

109.Громадський нагляд у сфері освіти.

 1. Фінансово-господарська діяльність закладу професійно-технічної освіти, джерела фінансування.
 2. Організація охорони праці в закладі.
 3. Форми організації освітнього процесу в закладі професійно-технічної освіти. 
 4. Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
 5. Види планування у закладі освіти.
 6. Контроль знань, умінь у навичок студентів закладу професійно-технічної освіти. 116. Дуальна освіта .

 
ІV. Питання за знання законодавства у сфері корупції  

        1. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?
а) Службова особа не повідомила керівника про реальний конфлікт інтересів.
б) Державний службовець займається підприємницькою діяльністю.
в) Службова особа прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в
користування приватній компанії земельної ділянки.
г) Службова особа подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 10 днів пізніше від встановленого законом строку.

       2. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»? 
а) Особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
б) Подружжя, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри, усиновлювачі,
усиновлені.
в) Подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, крім осіб, що пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.
г) Батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.

       3. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
а) Кримінальна, адміністративна та цивільно-правова.
б) Виключно кримінальна.
в) Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна.
г) Кримінальна та адміністративна. 

       4. Що таке потенційний конфлікт інтересів?
а) Наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
б) Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
в) Суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб.
г) Суперечність між інтересами державної служби або органу, у якому працює
особа, та інтересами інших фізичних та/або юридичних осіб.

       5. Що таке реальний конфлікт інтересів?
а) суперечність між особистими інтересами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інтересами фізичних або юридичних осіб;
б) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
в) наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу особи, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі тих, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
г) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.


        6. Що таке неправомірна вигода? 

а) майно, право на майно або дії майнового характеру;
б) матеріальні чи нематеріальні цінності;
в) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
г) гроші, будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, матеріальні чи нематеріальні активи, будь-які вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.


        7. Що таке «пряме підпорядкування»?

а) відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
б) правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні відносини
безпосередньої підпорядкованості; 
в) відносини, за яких у підлеглої особи існує тільки один безпосередній керівник (начальник), який  реалізує правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні повноваження;
г) відносини, за яких у підлеглого існує виключно один начальник, котрий не
має заступника (заступників).

         8. До якої  інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?

а) Статут закладу освіти.
б) Списки вчителів із зазначенням прізвища та імені, освіти, результатів
проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси.
в) Списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на території
обслуговування.
г) перелік  політичних партій та  об’єднань, які розміщені на території мікрорайону.


         9. Як розглядає зміст поняття «планування» теорія і практика управління

а) Програма управління навчально-виховним процесом навчального закладу.
б) Комплекс заходів на поліпшення навчально-виховної роботи і її результативності. 
в) Узгоджена система стратегічних напрямів і конкретних дій навчального
закладу.
г) Визначення змісту і засобів діяльності, необхідних для досягнення певної мети, тобто їх моделювання з визначенням конкретних виконавців, часу та необхідного ресурсного забезпечення.

       10.  Контроль як функція менеджменту – це
а) Процес або діяльність, яка спрямована на впорядкування взаємних дій
людей, ідей, речей.
б) Процес створення умов або мотивів, які здійснюють вплив на поведінку
людини і спонукають її діяти в потрібному для організації напрямку.
в) Процес співставлення фактично досягнутих результатів із запланованими.
г) Відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і
майбутній стан організації.


      11.Функції управління – це:

а) Специфічні види управлінської діяльності, за допомогою яких суб’єкт
управління впливає на об’єкт управління для досягнення мети закладу.
б) Основні правила управління, застосування яких забезпечує ефективне
управління.
в) Стабільні дії, що повторюються у діяльності суб’єкта управління.
г) Види управлінської діяльності, які виконує суб’єкт управління.


      12. Проектно-цільове управління починається з:

а) Аналізу ресурсного забезпечення.
б) Добору і розстановки кадрів.
в) Визначення місії закладу.
г) Розробки алгоритму діяльності.


       13. Стратегічне управління – це

а) Комплекс процесів і способів розробки та реалізації стратегії розвитку
закладу.
б) Концепція виживання в конкретних умовах.
в) Формування місії та цілей закладу.
г) Вибір стратегічних альтернатив.


       14. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?

а) Конституцією України.
б) Податковим кодексом України.
в) Законом про Державний бюджет України.
г) Митним кодексом України.


       15. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? а) Держава.

б) Конституційний лад.
в) Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
г) Влада українського народу.


       16. Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують

а) Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
б) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, органи місцевого
самоврядування, заклади освіти;
в) Міністерство освіти і науки України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
г) заклади освіти.


       17. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

а) Батьки.
б) Близькі особи.
в) Законні представники.
г) Адвокат.


       18. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

а) У місячний строк від дня їх отримання. 
б) У тижневий строк від дня їх отримання. 
в) Не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
г) Невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.


       19. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

а) Викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги.
б) Викладені в письмовій формі заяви.
в) Викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і
скарги.
г) Викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.


        20. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

а) Якщо ця інформація стосується його особисто, обґрунтувавши причини
подання запиту.
б) Незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи  ні, обґрунтувавши причини подання запиту.
в) Якщо ця інформація становить суспільний інтерес, без пояснення причини
подання запиту.
г) Незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

        21. Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є:
а) Прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, відповідні державні, регіональні та місцеві цільові програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади.
б) Державні, регіональні та місцеві цільові програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади.
в) Стратегія розвитку освіти України.
г) Стратегія розвитку освіти України, відповідні державні, регіональні та
місцеві цільові програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади.
 

Перелік ситуаційних завдань II етапу конкурсу.

       Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система: 2 бали виставляється кандидатам,  які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання; 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали  ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи; 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.
       Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
1. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. На Вашу думку, як Ви, як керівник, забезпечуватимете відмінну дисципліну, належний моральнопсихологічний клімат. І, чи вважаєте Ви партнерські відносини між керівником і підлеглими правильними?
2 . Поняття «професійне вигорання людини» можливе на будь-якому робочому місці, проте у школі це явище найпоширеніше. Ваші дії, як керівника, з метою запобігти і не допустити його у педагогічному колективі.

 1. Початкова  школа займає важливе місце у формуванні основ знань та виховання наймолодших громадян нашої держави. Зростання темпів народження створює потребу у забезпеченні початковою освітою, у створенні нових закладів освіти І ступеня або додаткових місць у початковій школі. Запропонуйте заходи щодо відкриття закладу освіти І ступеня у сільському населеному пункті, жителі якого звернулись до органу місцевого самоврядування.
 2. Запропонуйте проект плану заходів з поліпшення мотивації серед здобувачів освіти та педагогів закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
 3. Назвіть переваги та ризики, які  на Вашу думку, можуть виникнути в процесі децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
 4. Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям, майстрам виробничого навчання  - своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган місцевого самоврядування. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі професійної (професійнотехнічної) освіти.
 5. У закладі професійної (професійно-технічної) освіти сформувався злагоджений і дружний колектив. Усі прийшли на місце роботи практично одночасно, і у всіх була однакова заробітна плата. Керівник розподіляв навантаження між працівниками рівномірно (наскільки було можливо), і в колективі з цього приводу ніколи не виникало невдоволення, усі вважали, що все справедливо. Через півтора року один працівник змінила своє ставлення до роботи. Відмовлялася виконувати доручення з різних причин. Паралельно вона дуже активно проводила свою «політику дружби» стосовно керівника. У результаті у колективі почалися хвилювання. Працівники постійно обговорювали ситуацію щодо своєї колеги і керівника.

          Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна в цьому випадку спрогнозувати, що надалі буде відбуватися в колективі?

 1. У закладі професійної (професійно-технічної) освіти посаду вчителя фізичної культури займає педагогічний працівник 1950 року народження. До керівника цього закладу неодноразово зверталися батьки та учні з претензіями до виконання посадових обов'язків зазначеного вчителя та наріканнями на професійні якості та подачу навчального матеріалу. Індивідуальні бесіди та розмови із вчителем фізичної культури не принесли бажаних результатів, тому звернення батьків та невдоволення учнів продовжувалися.

Ваші дії у зазначеній ситуації? Вкажіть шляхи вирішення даного питання.

 1. У закладі професійної (професійно-технічної) освіти працює учитель - пенсіонер та молодий спеціаліст за спеціалізацією «Вчитель іноземної мови». У двох написані заяви на повне тижневе навантаження. Згідно Закону України «Про загальну середню освіту», встановити навантаження менше тарифної ставки без письмової згоди працівника керівник закладу не має права. Таку заяву працівники відмовилися писати. А забезпечити двох працівників повною ставкою (18 год.) не має можливості (враховуючи кількість класів та відповідну кількість годин із даного предмета).

Як вирішити дану проблему? На що керівник має звернути увагу при розподілі педагогічного навантаження?

 1. У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний  навчальний рік.
 2. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.
 3. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?
 4. Територія закладу професійної (професійно-технічної) освіти не ізольована від міста/селища міського типу. Як результат - на території закладу відпочивають мешканці міста/ селища міського типу, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація закладу професійної (професійно-технічної) освіти може домогтися порядку на території цього закладу?
 5. До директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти звернулися батьки здобувачки освіти І курсу з тієї причини, що одногрупник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими слухачами.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?
 6. Педагогічному колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти потрібно визначитись з учасниками міського етапу конкурсу «Майстрів виробничого навчання». До директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити майстрів виробничого навчання від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором закладу професійної (професійнотехнічної) освіти Департамент поставив чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.
 7. До директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти звертається молода вчителька і повідомляє, що слухач  8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?
 8. Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти заходить до кабінету і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Група мовчки очікує реакції директора. Що має зробити  керівник закладу?
 9. Викладач В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М..  Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор закладу професійної (професійнотехнічної) освіти усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?
 10. Заступник директора, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за недобросовісне виконання обов’язків.  У той же час стає відомо, що його слухач здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?
 11. Заступники директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в цьому закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?
 12. Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  викладач, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?
 13. Молодий майстер виробничого навчання не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти?

 Зразок розв'язання ситуаційного завдання

         Запропонуйте проект плану заходів з поліпшення мотивації серед здобувачів освіти та педагогів закладу професійної (професійно-технічної) освіти?
        Будь-які реформи не можливі без високої компетентності працівників, без рівня сформованості їхньої мотивації. Адже загальновідомим є той факт, що нерідко приблизно однакові за ресурсними можливостями педагогічні колективи мають різний рівень успішності педагогічної діяльності. Це насамперед зумовлюється рівнем мотивації діяльності педагогічних працівників.
       Насамперед мотивацією педагогів є передусім любов до дітей, бажання допомогти їм в отриманні освіти, а найбільшою винагородою за роботу -задоволення від процесу викладання та досягнення цілей професійної діяльності. Для мотивації вчителів доцільно виявити їхні потреби і проаналізувати можливості їхнього задоволення у школі. Важливо щоб вчителі зрозуміли, що вони здатні досягти бажаного для них результату. Тому необхідно знати, що являє собою цей бажаний для них результат і наскільки його досягнення відповідає завданням школи. Із цією метою необхідно запропонувати  вчителям написати невеликий твір на  тему:
«Результати, яких я хочу досягти у своїй педагогічній діяльності».
      Поширена думка, що підвищення зарплати - найбільш дієвий засіб заохочення вчительської діяльності. Але це не зовсім вірно. По-перше, ті, хто вище всього ставить рівень доходу, в освіті не працюють. По-друге, економічні способи стимулювання мотивації взагалі мають обмежену ефективність. Тому необхідно застосовувати інші, нематеріальні стимули (творчі, ресурсні, статусні). Потрібно застосовувати способи мотивації педагогічних кадрів, що сприяють їх освітньому й професійному росту, у тому числі кар'єрному. Навіть разове використання такої мотивації може бути корисне. Воно необхідне обдарованому педагогові для подальшого саморозвитку. Потрібно застосовувати такі методи: доброзичлива предметна розмова з позитивною оцінкою виконаної роботи, усна похвала після відвідування уроку (заняття) або заходу; заохочення до проведення відкритих уроків, авторських семінарів; направлення слухачем на різні проблемні семінари й науковометодичні конференції; сприяння у висуванні на престижний конкурс; можливість представляти свою школу на значимих заходах (форумах, конференціях); допомога в узагальненні досвіду, підготовці авторських підручників і посібників, публікацій до друку, заощаджувати час фахівця або розподіляти його більш ефективно.
       Потрібно застосовувати також зручний графік відпустки; більш компактний (без «вікон») графік роботи. Підвищувати роль педагога в колективі: публічна похвала на нараді або педраді; винесення подяки в наказі; подання на грамоту або звання; занесення фотографії на стенд «Лідери в освіті»; визнання успіхів учнів групи (організація виставки робіт учнів, концерту творчого колективу, виступу спортивної команди й т.п.). Отже, використовуючи дані способи окремо й інтегруючи їх, а також використовуючи індивідуальний підхід до кожного педагога, можна досягти високого якісного результату, тобто участі кожного педагога в процесі саморозвитку та професійного вдосконалювання своїх знань, умінь та навичок, при здійсненні їхньої педагогічної діяльності.
       Основне завдання школи - навчати і виховувати дітей, забезпечити їх протягом навчального періоду якісними знаннями, які вони могли б успішно реалізувати в майбутньому. У нинішніх умовах перед сучасною школою постала проблема втрати інтересу здобувачів освіти до навчання. Демотивація виражається в типовій скарзі вчителів: «Учні не хочуть учитися, батькам байдуже, як навчаються їхні діти». Школа мала найбільший важіль впливу на дитину — контроль, який виражався в оцінці на уроці та суворій перевірці з боку батьків. Нині оцінкою злякаєш мало кого з учнів, так само, як і батьків. Відомо, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й викликати в неї відповідну активність, пізнавальну чи практичну. Важливим елементом цієї активності є мотивація, в якій виявляється ставлення школярів до навчання.
       Увага педагогів повинна бути не тільки спрямована на здійснення учнем навчання але і на те, як і що відбувається у розвитку особистості учня в процесі навчально - пізнавальній діяльності. Педагог не має права констатувати те, що учень не хоче вчитися, необхідно з'ясувати причину небажання учня вчитися Працюючи над формуванням мотивації дитини, потрібно враховувати психологічні особливості її віку.
        Шляхи формування мотивації здобувачів освіти до навчання :

 1. Щоденна увага до кожного учня, визнання його особистості.
 2. Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях і організація оперативної допомоги кожному слухачеві/учневі, що відстає у навчанні.
 3. Перехід до інноваційних методів навчання, що дають можливість розкрити потенційні можливості кожного учня, повірити у власні сили.
 4. Підбір навчального матеріалу, який би викликав інтерес до пізнання нового, потрібно переглянути методи, форми і стилі навчання.
 5. Різноманітність заохочує учнів до діяльності, мотивує їхню роботу.
 6. Вимоги учителя мають бути високими, але не настільки, щоб учні не могли їх виконати і тому втрачали інтерес до навчання. Нереальні цілі можуть призвести до розчарування і втрати інтересу до навчання. Крім того, цілі, визначені самим учнем, завжди є більш ціннісними, ніж поставлені вчителем або батьками.
 7. Слухач/Учень має очікувати на нагороду за успіх. Позитивні і негативні коментарі впливають на мотивацію. Похвала підвищує в учнів упевненість у собі, зміцнює почуття власної гідності.
 8. Навчання варто проводити в безпосередній близькості від життя, показуючи, як те чи інше знання можна практично використовувати та застосувати в реальності.
 9. Потрібно вивчити умов, в яких виховується кожна учень/дитина, враховувати їх у навчальній діяльності.
 10. Важлива співпраця з батьками, спільне формування педагогічної культури сім'ї.